Monday, January 24, 2011

Birthday of Sri Raghavendra Swamy – 12th March 2011

Jai Bedi Anjaneya !!!!
Dhyana shloka for Raghavendra swamy

ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಸಂಕಾಶಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕಮಂಡಲುಂ
ದೋಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಕಾಶಾಯವಸನಂ ರಾಮಮಾನಸಂ
ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ವಂಧ್ಯಾಗ್ರಿ ತುಳಸೀಧಾಮ ವಕ್ಷಸಂ
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ತಪಃ ಪೂರ್ಣಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಧಯೇ
Taptha kaanchana sankaasam akshamaalaam kamandulum
Dobhyaam dadhaanam kaashaayavasanam raamamaanasam
Yogeendra theertha vandhyaangrim
Thulaseedhaama vakshasam
Gyaana bhakthi thapaha poornam
Dhyaayeth sarvaartha sidhdhayePoojyaya Raghavendraya Sathya Dharma Rathayacha,Bhajataam Kalpavrikshaaya Namataam Kaamadhenave ||
Durwaadi Dhwantaravaye Vaishnavendi varendave, Sri Raghavendra Guruve Namo Atyanta Dayaluve ||

Most people tell only the first line; most scholars infer that these two lines have to be said together to poorna phala as the sentence ends here.

Poojyaya Raghavendraya Sathya Dharma Rathayacha,Bhajataam Kalpavrikshaaya Namataam Kaamadhenave ||
Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru is the Able Yati for Archana,Vandana and Aradhana -. Poojyaaya. Always indulged in the Aradhana of Sri Hari - SatyaDharmaRataayacha. Devotees who have
Surrendered fully, for them Rayaru is Kalpavruksha and Kamadhenu. So I here by offer my Sashtaanga Namaskara to this Great Sri Raghavendrateertharu, Mantralaya Rayaru.


Durwaadi Dhwantaravaye |
Vaishnavendi varendave ||
Sri Raghavendra Guruve |
Namo Atyanta Dayaluve ||

Durwaadi - Bad Philosophies causing darkness/ mithyavada etc.
Dhwantaravaye - You are like a sun
Vaishnavendi varendave - For Devotees of Sri Hari; you grant boonts (like a moon to Vishnu Devotees)
Sri Raghavendra Guruve -  O Guru Sri Raghavendra
Name Atyanta Dayaluve - O utmost merciful one, please accept my salutations 

You destroy wicked philosophies; like the effulgent sun removes darkness. you are like the moonlight for Sri Hari bhaktas. I salute you O most compassionate one, O Sri Raghavendra Guru !!!

Mookopi yathprasadena |
Mukunda Shayanaayathe || 
Raja raajayathe riktho |
Raghavendram tamaashraye ||

With whose blessings even a dumb can speak as eloquently as Sri Adi Sesha(Thousand Headed Serpent on which Lord Sri Vishnu rests) and with whose blessings a pauper turns into a rich, to them, Sri Guru Raghavendra Swamygalu, I'm surrendering my self !!!   

 * With Sri Raghavendra's grace one can become a Sudha Pandita .

|| SrI rAma || || harE srInivAsa || || SrI rAma ||

|| srI gururAjOvijAyatE ||

Palimaru Matha Web Team brings this saptaaha Mahotsava to you LIVE

High quality (DV) Video/Audio Live from Kustagi

Timings Morning 5-00 am to 11-00 PM Non Stop Day long Live streaming
Log on to www.saptaaha.com Streaming start from (Live) 5th morning @ 5
A.M (IST)

Please find Invitation Day By Day List of this year saptaaha on this
link

www.saptaaha.com/invite.pdfchant SrI rAgavEMdrAya namaHkRushNA kRushNA ennalu kaShTavoMdiShTilla kRushNA enabAradE

(if we utterkRushNA kRushNA , there is not an ounce of kaShTa
(miseries), why dont you utter the name of kRushNa)rAma nAma bhajisidavage uMTe bhavada baMdhana

(is there bondage of rebirth for the one who sings the name of rAma)In this manner, there are ample number of sayings in
shAstrAs ,purANAs,mythologies and haridAsa’s compositions which
explains the grandeur of chanting the name of Supreme Lord.

Similarly haridasaru glorify the same by saying “nInyakO ninna
haMginyAko ninna nAmada balavoMdiddare sAkO”SrI rAghavEMdra gurugalu is the world famous great personality who has
chanted such name of sri hari in every birth.Just like the name of SrI
rAma, chanting “SrI rAghavEMdrAya namaH” will fulfill all the wishes
of his devotees.SrI rAghavEMdrAya namaH ityaShTAkShara maMtrataH |

japitAdbhAvitAnnityaM iShTArthasyurnasaMshayaH ||SrI Appannacharya proclaims that by either chanting the 8 letters of
“SrI rAghavEMdrAya namaH” or by meditating upon it, all the wishes
will be fulfilled, there is no doubt about it.“rA” enne rAshi dOShagaLa dahisuva

“Ga” enne Gana j~jAna bhakutiyanIva

“vEM” enne vEgadi janana maraNa dUra

“dra” enne draviNArtha shRuti pAdyana kAMbahe will burn heaps of our faults when we say “rA”

he will grant us with immense devotion filled with knowledge when we
say “Ga”

saying “vEM” drives away the cycle of birth and death

and by telling “dra” one will get to see the draviNArtha shRuti pAdyaIn this manner Sri Gopaladasaru has indicated that , every letter in
Sri Gururaja’s name fulfills wishes. Along the same lines, Sri
JagannathadAsaru says:-gururAjashTAKSharaM syAt mahApAtakanAshanam |

EkaikamakSharaM cAtra sarvakAmyArtha siddhidam ||Which means the 8 letters of “SrI rAghavEMdrAya namaH” destroys all
the mighty sins, every letter in this name, will result in fulfillment
of all the wishes, JagannAtha dasaru also composed a separate work
named “shrI rAghavEMdra aShTAkShara stOtra” which describes the
results of chanting each letter of SrI rAyara name as below :chanting of “ra” relieves one from all the diseases,

Chanting of “Ga” enhances longevity, glory and strength of the person

chanting of “va” will result in gain of worldy riches

chanting of “dra” will drive the sins of person chanting

he who chants “ya” will not be troubled by yama

chanting “na” will bestow higher positions

by chanting “ma” one will be blessed with riches equalling that of
dEvEMdras.rAghavEMdraneMba rUpa tAneyAgi |

rAghavEMdraneMba nAma irisikondu |

rAghavEMdrarinnu mADidaMta puNya.....above words of Sri GOpaladAsaru has a very deep hidden meaning.No entity in this creation is independent. MukhyaprANadEvaru, and the
Supreme Lord within him resides in each one of the souls and takes
care of their business. In the same manner, MukyaprANa devaru and SrI
rAmachandra in him resides in rAyaru and fulfills the wishes of
devotees. This fact is proven in shAstras. gurugala name “rAghavEMdra”
encompasses the meanings of these shAstras.Chanting ‘rAghavEMdra” actually results in chanting the names of SrI
rAma,hanuma and Sri guru rAghavEMdra. if we describe the word
rAghavEMdra as the most revered person in raghuvaMsha then SrI rAma is
“rAghavEMdra” , if we describe the same word as he who has Sri rAma as
his lord, then hanuma is rAghavEMdra , and if describe him as the one
who cleanses the sins of his devotees and protects them, then we are
chanting the most renowned lord of mantrAyala Sri rAghavEMdra. Words
of dAsaru which incldes such descriptive meanings areItanoliyalu prANanolivanu |

vAtanoliyalu hariyu oliva |

Ita sakalake mukhya kAraNanAgi irutippa ||Meditating upon the name of SrI guru rAghavEMDra swAmigalu who is the
most benevolent and who has been blessed with special grace of Sri
hari and vAyu , is like kalpavRukSha and kAmadhEnu to the devotees of
guru which fulfills all their wishes.

Let all of us be receivers of rAyara blessings by chanting this
mantra.rAghavEMdra rAghavEMdra rAghavEMdra pAhi mAM |

rAghavEMdra rAghavEMdra rAghavEMdra raksha mAM ||Palimaru Matha Web Team brings this saptaaha Mahotsava to you LIVEPlease find Invitation Day By Day List of this year saptaaha on this
link

www.saptaaha.com/invite.pdfSeva List

The Samithi has seen and experienced that each year more and more
devotees are participating in this week long Saptaaha Mahotsava.
In order to carry-out these events and also to provide an opportunity
for every individual to participate in this noble cause, the Samithi
is pleased to announce the plan of “Shri Raghavendra Saptaaha
Seva”. The details of the various Sevas are as under:

a) Annadana
Seva 1
day Rs. 10,000


7 days Rs. 50,000

b) Pravachana
Seva 1 Pravachana
Rs. 5,000

Maximum 4 Pravachana in a Day 1
day Rs. 20,000

Including Sripadara
Pravachana 7 days Rs.1,00,000

c) Laksha Pushpaarchana
Seva 1 day Rs. 5,000


7 days Rs. 25,000

d) Sahasra Kalasa

Ksheerabhisheka
Seva --
Rs. 10,000

e) Pattabhisheka
Seva --
Rs. 5,000

f) Shastra Parayana
Seva 7 days Rs.
10,000Donations / Contributions for the above Sevas would be accepted in
Indian Rupees only and can be made using any of the following options:

Option 1 : Payment by Online Transfer


BANK ACC HOLDER : S.R.S.K.Samithi
ACCOUNT NO: 11296400022
IFSC code: SBIN0002755
Bank: State Bank of India,

Branch: Mantralayam.
Account Type: :Saving Bank AccountOption 2 : Payment by Cheques / Demand Drafts


Cheque / Demand Draft / /Pay-Order drawn in favour of S.R.S.K.Samithi,
Mantralayam may be sent to

Archak Parimalacharya

President

Shri Raghavendra Saptaaha Karyacharana Samithi

Mantralayam

Andhra Pradesh – 518345Donors are requested to provide complete contact details while sending
the cheques so that it would facilitate for proper communicationPrior to the commencement of the Saptaaha Mahotsava, invitation would
be sent to the Donors at the registered address and also arrangements
would be made to send ‘Rayara Prasada’ and ‘Mantrakshate’ by post.

We request the devotees to make use of this opportunity and seek the
blessings of Shri.Gururajaru.Archak Parimalacharya

President

Shri Raghavendra Saptaaha Karyacharana Samithi

Mantralayam

Andhra Pradesh – 518345

Website: www.saptaaha.com

Email ID: info@saptaaha.com

Phone: 08512 – 279446

For any additional information regarding Sevas / Online Transfer,
please feel free to contact:1. P.R. Prahallad - Cell No. +91-9901771660 in Bangalore2. Archak Vyasarajachar – Cell No. +91-9885247362 in Mantralayam


The birthday of beloved Gurugalu is on 12th March 2011. What gift would you give to our gurugalu who himself is Kalpavriksha and Kamadhenu, right? However, there is one thing which our beloved gurugalu likes and it is reciting “SRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA”.
Just like last year, I received this email from “Palimaru Matha” regarding gifting Rayaru the scared chanting of his name. Attached below are the contents of the email as is.
Please take time to chat 108 times each day, and send all the details as requested by “Palimaru Matha”.
BIRTH DAY GIFT  TO “SRI RAGHAVENDRA SWAMY” ON  THE
OCCASION OF HIS BIRTH DAY
(PHALGUNA SHUDDHA SAPTAMI : Saturday : 12-03-2011)
Phalguna Shuddha Saptami is the BIRTH DAY FESTIVAL of
“SRI RAGHAVENDRA SWAMY (GURURAJARU)”
It is customary that one gives out a gift to the beloved on the occasion of the Birth Day. The most liked item or the choice of Sri Raghavendra Swamy is the chanting of
SRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA
When we chant “SRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA”, it is in turn offered by Sri Raghavendra Swamy to SRI VAYU DEVARU    and     SRI RAMA DEVARU. Hence, chanting of  SRI RAGHAVENDRAYA NAMAHA is not only liked by “Sri Raghavendra Swamy” but it also fulfils the desires of the devotees because it is delivered to SRI VAYU DEVARU  and   SRI RAMA DEVARU
So, here is a great opportunity to the devotees to participate individually in this program by chanting “SRI RAGHANVENDRAYA NAMAHA” 16,000 times.
Devotees can commence the chanting and complete the same before 11-03-2011 and once you have completed the chanting inform the matter to:
============================= ======
Archaka Parimalacharya
Sri Raghavendra Saptaha Karyacharana Samithi
Mantralaya – 518345
Phone:  08512-279446
Cell   :  +91 99864 95989
Email:   http://mc/compose?to=infor@saptaaha.com
============================== ============================== ===
Upon receiving your information before 11-03-2011,
the total chanted numbers from all the devotees will be offered as a
BIRTH DAY GIFT to “SRI RAGHAVENDRA SWAMY (GURURAJARU)”
on 12-03-2011 -  Phalguna Shuddha Saptami – Saturday on the
BIRTH DAY FESTIVAL OF ‘SRI RAGHAVENDRA SWAMY (GURURAJARU)” KUSTAGI  during the Raghavendra Swamy Saptaha Mahotsavam. Rayara Sandesha on your mobile register to saptaaha

Please Click this link
http://labs.google.co.in/smschannels/subscribe/saptaaha or
Send a SMS like below ON (give one space) SAPTAAHA 09870807070
after completion of japa please fill this form (need gmail account) if not gmail please informinfo@saptaaha.com

https://spreadsheets.google.%20com/viewform?formkey= dHpucUt1Q3NILVQ5VWNLdWVoVnJzX3 c6MQ

I received the following mail, regarding SAPTAAHA celebrations, so I thought I'd share this with the readers
HARE SRINIVASA

Sri Gururajo Vijayate

Opportunity for Devotees to perform Sevas during

“Sri Raghavendra Saptaaha Mahotsava”In commemoration of Shri Raghavendra Guru Sarvabhauma's Coronation to Vedanta Samrajya (Empire) and His Birthday - {both these days occurring during ‘Phalguna Masa’} - a week long festival is celebrated by our Samithi during ‘Phalguna Masa’ every year since 1994, with great enthusiasm and religious gaiety. This week long festival is termed as “Shri Raghavendra Saptaaha Mahotsava”.Since 1994, the Saptaaha Mahotsava has been celebrated in the following places:

Raichur (1994), Manavi (1995), Sidhanur (1996), Gangavati (1997), Mahaboobnagar – AP (1998), Gulburga (1999), Adoni AP (2000), Chennai – TN (2001), Mulabagal (2002), Udupi (2003), Sri Rangam – TN (2004), Hospet (2005), Coimbatore – TN (2006), Raichur [second term] – (2007), Tanjore – TN (2008), Gadag (2009), Salem – TN (2010). This year, 2011, the Saptaaha Mahotsava is being held in Kushtagi (Koppal District) – Karnataka at “Sri Adaviraya Mukhyaprana Temple” from March,5, 2011 to March, 12, 2011.During the Saptaaha Mahotsava, the following programmes are generally held:

- Samsthana Pooja by various Peethadhipathis;

- Blessings & Discourses by various Peethadhipathis;

- Discourses by various Pandits & Vidwans;

- ‘Sri Sreenivasa Kalyana Mahotsava’;

- ‘Sahasra Kalasha Ksheerabhisheka’

- Cultural Events like – ‘Harikatha’, ‘Dasavani’, ‘Dance – Drama’;

- Other Events like – ‘Shastra Parayana’, ‘Ashtottara’, ‘Laksha Pushpaarchane’, ‘Deepotsava’

- ‘Homas’ (like; Pavamana Homa, every day

- Free ‘Anna Dana’ to all devotees, all the seven daysAdditional details and other activities of the Samithi can be found in the official web-site : www.saptaaha.com.The Samithi has seen and experienced that each year more and more devotees are participating in this week long Saptaaha Mahotsava. In order to carry-out these events and also to provide an opportunity for every individual to participate in this noble cause, the Samithi is pleased to announce the plan of “Shri Raghavendra Saptaaha Seva”. The details of the various Sevas are as under:

a) Annadana Seva 1 day Rs. 10,000

7 days Rs. 50,000

b) Pravachana Seva 1 Pravachana Rs. 5,000

Maximum 4 Pravachana in a Day 1 day Rs. 20,000

Including Sripadara Pravachana 7 days Rs.1,00,000

c) Laksha Pushpaarchana Seva 1 day Rs. 5,000

7 days Rs. 25,000

d) Sahasra Kalasa

Ksheerabhisheka Seva -- Rs. 10,000

e) Pattabhisheka Seva -- Rs. 5,000

f) Shastra Parayana Seva 7 days Rs. 10,000

Donations / Contributions for the above Sevas would be accepted in Indian Rupees only and can be made using any of the following options:

Option 1 : Payment by Online TransferBANK ACC HOLDER : S.R.S.K.Samithi

ACCOUNT NO: 11296400022

IFSC code: SBIN0002755

Bank: State Bank of India,

Branch: Mantralayam.

Account Type: :Saving Bank AccountOption 2 : Payment by Cheques / Demand Drafts

Cheque / Demand Draft / /Pay-Order drawn in favour of S.R.S.K.Samithi, Mantralayam may be sent to

Archak Parimalacharya

President

Shri Raghavendra Saptaaha Karyacharana Samithi

Mantralayam

Andhra Pradesh – 518345Donors are requested to provide complete contact details while sending the cheques so that it would facilitate for proper communicationPrior to the commencement of the Saptaaha Mahotsava, invitation would be sent to the Donors at the registered address and also arrangements would be made to send ‘Rayara Prasada’ and ‘Mantrakshate’ by post.

We request the devotees to make use of this opportunity and seek the blessings of Shri.Gururajaru.Archak Parimalacharya

President

Shri Raghavendra Saptaaha Karyacharana Samithi

Mantralayam

Andhra Pradesh – 518345

Website: www.saptaaha.com

Email ID: info@saptaaha.com

Phone: 08512 – 279446

For any additional information regarding Sevas / Online Transfer, please feel free to contact:1. P.R. Prahallad - Cell No. +91-9901771660 in Bangalore2. Archak Vyasarajachar – Cell No. +91-9885247362 in Mantralayam

 
HARE SRINIVASA !!!!
Jai Bharateesha,
Hrishikesh 

Thursday, January 20, 2011

Climbing Tirumala hills

Sri BhooVaraha Swamy


Jai Bedi Anjaneya !!!

The whole parvata of Tirumala Kshetra is extremely divine, hence called Bhu Vaikunta !!!

History of Climbing Tirumala

Climbing the steps of Tirumala is a big utsava for Madhwas called Mettlotsava (Mettlu - steps, utsava - festival/celebration). Even today every, TTD Dasa Sahitya Project conducts a Mettlotsava, where a lot of bhajana mandlis participate and climb the steps while singing Dasara Padagalu.

Sri Vijaydasaru used to perform Saligrama abhisheka for every 100 steps.

Sri Vadirajaru, saw the whole mountain as a saligrama and climbed the entire hills on his knees!!!!

Some saints used to come down the hills just to answer nature calls. Such is the piousness of these hills

Why to Climb Tirumala

Srinivasa Kalyana first chapter talks about Madhava Brahmana, who left his wife, aging parents, stayed with a chandala, consumed beef/alcohol all of his sins were wiped out by merely climbing the hills.

My personal experience is that some of most satisfying darshanas have been when I have climbed the hills.

Prologue

By the grace of Sri Hari Vayu, I've been able to climb to Tirumala around 7-8 times.
I've decided to take you through the journey of climbing the hills. I've climbed with a lot different age groups, so I'll write this from the point of view that the climber is a reasonably weak (no offense to the reader) so it becomes a little more easy to relate. I did not take any pics while climbing, so I've had to rely on google for the pics. Thanks to everybody for their pics.

Rules

Some pretty basic rules
a) Absolutely No footwear while climbing
b) Travel Light ( Almost all supplies can be bought on the way )
c) Have a bottle of water handy
d) Some glucose for instant energy (Please check if you are diabetic)
e) Try to carry a backpack, to keep your hands free; but don't stuff it
f) Some stotra sheets (Venkatesha Stotra)/ Dasara Songs
g) Since the hills are sacred, people suggest to climb only after taking bath.
h) Keep lots of change (only means no 500's/1000's or even 100's). The vendors don't carry a lot of change, so you will need 10's/20's and 50's.

So let's begin our journey


GOVINDA, GOVINDA , GOOOOOVINDA!

Introduction

Don't forget to say Govinda, if you haven't scroll back up 2 lines and fill the air with "Govinda"
The reason is simple, unless you are a youth who has had lots of trekking experience blah blah blah.... You cannot climb, only Sri Ventakesha has to make you climb. When you finish the climb, you are going to realize, how true is "Naham Karta, Hari Karta"

Starting Point
This is the strating point; Alipri checkpost;

The entrace to the footstepsOnce you enter, here there is a luggage counter; where you can deposit your heavy luggage and collect it in Tirumala. There is a check point with a metal detector; beyond which is the chappli devasthana. (shoe temple)

Once there was a devotee who was cobbler, who wanted to make slippers for Venkatesha, but since he did'nt know the size, he made slippers of various sizes and took them to Sri Venkatesha. Since he was carrying so many slippers; he was not allowed to climb the hills. Sri Venkateshwara then appeared before him and blessed him saying that all devotees should now place the slippers he made on their head to be able to climb the hills.Route Map

Before the actual climb, the number of steps is 3650; covering 9 miles. 2 km of which is a plain road.


This how the intial steps look like, groups of 10's and 5's a flat area and then another group.
There will shelter almost throughout (regular gaps but almost continuous ) , so you can climb in the day and in the rain. There are ledges so you can relax while climbing. Tubelights are fitted throughout. The pillars have the names of Sri Venkateshwara as per Sri Vishnu SahasraNama. Some womenfolk apply kumkum and arshana ( vermilion and turmeric ) to each step as they climb. Some even light camphor on the way up. Usually work in groups, one applies turmeric, the second kumkum, the third places the camphor, the fourth supplies the burning camphor tablets, the fifth and sixth keep up with the kumkum/turmeric/water supplies.


If you are a first time climber; remember to pace yourself; it's all about the finish. Don't run too fast or go too slow. The only pace that is good, is your own pace. Don't rush to keep up or don't slow down too much to let others catch up. Your first target is "Gali Gopura".

This is how it looks at dayThis is how it looks in the nightRemember pace yourself, don't talk too much, you'll run out breath very fast. Don't keep looking up; thinking I have so much to climb. Keep looking down to see how much you have covered. Sip your water, don't gulp; drink small quantities just to keep your mouth moist. Too much water will bloat your stomach and affect your climb.

On the spiritual level; remember your favourite stotra/bhajane/mantra/discourse and keep repeating them in your mind. Try to keep casual talk to a minimum and please no gossip.

Depending on your stamina,  you'll run out of steam eventually. Gali Gopuram still looks miles and miles away; yet it's only the first target. At this point, you have to manage your energy more efficiently. A useful technique for me is, keeping small targets; I aim for 30/40 steps. Climb those steps and then rest for a few moments and then resume again. If I'm getting tired quickly; reduce the target to 20/30 steps. Climb again and rest. Take drinks of water every 2nd/3rd time you rest. As you climb more and more, you're brain doesn't have capacity for any strategy.  You can now put a little glucose in your water; sip a little and climb a little. Sometimes Goli Soda by local vendors also helps; alkaline to reduce stomach acids. Keep climbing; remember progress is crucial. Depending on your physical condition it will strech to your physical limits. Keep climbing; still Gali Gopura seems so far. Now you just want to rest ...

Sometimes take more rest and sometimes take less rest, but keep climbing. One attitude I find helpful is when you sit down to rest, sit down with the thought that you have to get up soon. Don't sit down with the thought that you can't get up; makes a big difference.

Now seems like Gali Gopura is near, but still only steps are seen ahead, now all strategies have run out. No physical strength left, steps are endless; can't go up; can't go down. Now lift your hands above your head and remember Sri Venkateshwara with full concentration, " Swami Venkateshwara !!! Naham Karta, Hari Karta!!! You only have to help me climb these hills, You only have to save me, Who else in this entire universe can save me ! PRABHU!!!"

Chant Govinda, fill the air with your chant
"GOVINDA, GOVINDA, GOOOOVINDAAA!"""
"GOVINDA, GOVINDA, GOOOOVINDAAA!"""

"GOVINDA, GOVINDA, GOOOOVINDAAA!"""


Start climbing again, slowly strength returns, you can just about climb now. Suddenly now, you can appreciate the scenery around; you can feel the divinity around.

Vendors start appearing now every 100 steps, all keep saying Gali Gopura is close by. Fellow climbers are frustrated "O! man why did Sri Venkateshwara, go and sit on top of the hill ? Ohhh" 

Gali Gopura is just around the corner now, keep climbing. The step turns a bit,  the last part is a bit curvy; Gali Gopura is finally within grasp and soon enough Gali Gopura is reached.SUCCESS !!!!! 1st target is reached. 2083 steps successfully climbed out of 3550
Gali Gopura is very sacred, there is a Dasara Pada on Sri Hanuman standing in front of Gali Gopura.

On the other side of Gali Gopura, refreshment stalls and behold it's flat  !!! No steps !!!! Yippeee !!!!
Remember the rules f) Carry change : ) This is where it will come into play.

Relax for a bit here, don't get too comfortable, remember this is the first target.

Recently there is a ticket counter here which provides darshan tickets for devotees who climb. Please see second part at the bottom for more details on this.

Refreshed and ready; let's go !!!
Next Target " Sri Prasanna Anjaneya "
The steps now are much larger, so the climb is a gentle slope; so you can catch up some time. The steps are flat almost like walking on the ground, but endless; keep walking .


 Soon enough you see signs that tell you are moving from mountain to another. A little more further; you should be able to hear vehicular traffic; which means that you are going parallel to the road. Keep walking, although a gentle slope it's very long, street vendors selling spicy raw mango. Keep walking and walking.

You will find deer parks to your left.


You can spend some time here; vendors will sell vegetables that can be fed to the deers. Kids will love this.
Keep moving, keep moving

After some time, the slope goes down; pick up your pace if you can. You can cover a lot of ground over here. The steps gradually start going up again, you should notice the steps are getting smaller. You should be able to hear traffic sounds for a long time.

Shortly you can see the 30 feet Sri Prasanna Anjaneya Swamy Statue. This is the seventh mile of the nine mile journey. SundarKanda is 7th adhyaya of MBTN and Sri Prasanna Anjaneya is huge form !!!

HANUMAN KI JAI !!!!
GOVINDA GOVINDA GOOOOVINDA!
HARI SARVOTHAMMA !!!
VAYU JEEVOTHAMMA !!!!

There are local hotels and vendors here, remember to refresh your water supply.

Refreshed and ready to go !!! Start again !!!

Next Target Sri Lakshmi Narasimha temple.

The steps now descend and finally you see a Yoga Narasimha Temple and a Sri Lakshmi Narasimha temple a bit ahead. Sing some Dasara Padas about Sri Lakshmi Narasimha, Narasimha Suladhi etc

Now you can see the road, the next 2 kms is a strech of road; please walk on the footpath as incoming traffic is always risky. The views are picturisque; you can see lush green everywhere; you can see windmills.

Also be aware of the monkeys. If you are travelling in the rainy season/ or if it has rained recently in Tirumala, you should be able to see natural fountains, where water is gushing down from the mountain. After a pleasant  2 km walk, you reach a huge Gopuram.

Now the number of steps to climb is less than 1000; the climb is steep and for first timers it comes as a complete shock !!!

Start climbing, each step seems steep. Take rest , you will feel like taking rest after every 5/10 steps. No worries, rest a little; climb again; keep moving !

Keep Chanting Govinda ! the more you can't climb; the more you should chant. Complete Surrender; all your energy is zapped; it's solely on Lord Venkateshwara's strength that you can climb now. Keep climbing!!!

Naham Karta Hari Karta !!!

Govinda Govinda Govinda !!!!

Keep Climbing !!!

The steps starts turning, some people put a lot of weight on the divider poles in the middle and pull themselves up. This tires your arms faster, but do it if you have to ... Steps seem endless and endless
They keep coming, keep small targets, keep large targets, keep moving, keep resting and keep moving

Finally the end is in sight

A few more steps and you are in the Narayanavanam, keep following the footpath; until to enter the dwara with Jaya-Vijaya and you have done it !!!! solely by his grace !!!!

Hope you enjoyed this post, I have assumed an inexperienced person climbing for the first time.Venkatadri Samam Sthanam Brahmandam Nasti Kinchana !!!
Venkatesha Samo Devo Na Bhooto Na Bhavishyati !!!!!
 
Timing
If you are young and can climb quickly then keep around 3-3.5 hours for first time. Anything less than that is a very good time. If you're not so experienced at climbing/trekking/outdoor activity 4.5 hours is a reasonably respectable time. If you're traveling in a group which has older folks then 6-7.5 hours. 

 Bharati Ramana Mukhya Prana antargata Sri Krishnarpanamastu !!!!

Jai Bharateesha,
Hrishikesh

Many thanks to Subhorup Dasgupta for his generous words. Inspiration comes in all shapes and sizes; his account can be read at http://subhorup.blogspot.in/2012/09/tirupati-to-tirumala.html

Another detailed account by Mohan at http://www.mohanbn.com/pedestrian-path-to-tirumala

Second account with more details at  http://srinivasa-kalyana.blogspot.co.uk/2012/03/climbing-tirumala-hills-dwiteya.html

Tuesday, January 11, 2011

Special Leela of Sri RamaJai Bedi Anjaneya,
Hare Srinivasa !!!!

***********Prologue*******************************************

Moola Ramayana is the original Ramayana, which has over 100 crore shlokas. It was first taught to Brahma Devaru by Hyariva roopi paramatma.
Brahma Devaru taught this to Sri Narada, Narada in turn based on Sri Hari icche; realized that it was very difficult for people in Kaliyuga to read Moola Ramayana, so he inspired Rishi Valmiki to write Ramayana which composes of 24,000 verses.
With the advent of Kaliyuga the shastras started getting corrupt; there was no clean point of reference. Sri Madhvacharya composed the Mahabharata TatParya Nirnaya to settle all these problems.
MBTN is a voluminous work where Sri Madhvacharya has quoted several references and knitted them all into the context. One of the references is the Moola Ramayana.
************************************************************

For this article, I have taken facts from both resources, MBTN and Valmiki Ramayana.

May Sri Raghavendra grace me and correct my mistakes.

Sri Rama, shows a special roopa during the end of the battle with ravana. ravana has a special army that he has kept reserve in lanka, this is the moola bala or core army.
MBTN states that this army is three hundred thousand Akshohinis along with another six thousand Akshohinis viz. 3,06,000 akshohinis. armed with various weapons.
Valmiki Ramayna mentions that the army of demons were capable of changing their form at will.

Compared to this mind boggling number; Mahabharata's war which was 18 akshohinis in total seems miniscule.
* Please note Mahabharatas war of 18 akshohini's sena is also small compared to the fact that Sri Krishna has single handedly killed 18 akshohini's sena of jarasandha 17 times viz. 18*17 = 306 akshohinis

Added to this enormous number, this army had the following boons from Brahma Devaru
1) Invincibility
2) Ability to stay in a small space viz. Lanka.

Owing to these boons, even Sugreeva was not even able to look at this army, the Vanar Sena panicked and pleaded Sri Rama to protect them.

Sri Rama, singlehandedly came forward taking his bow. The whole creation was waiting with bated breath; this is a insight when we are faced with problems, they seem enormous, endless and armed to the teeth.
Sri Rama started showering arrows on the sea of Rakshasas. The whole army was being sorched by Sri Rama's arrows. Valmiki Ramayana actually details out "persistance of vision". Sri Rama was taking the arrow out of the quiver, fixing it on his bow and firing the arrow; but he was doing this with such speed; people could just see a circle.
The created beings saw Sri Rama as a discus. Sri Rama started moving around the battlefield with such speed, that people started seeing Sri Rama everywhere, they would see Sri Rama in one place, another instant in another place, suddenly they would see Sri Rama all over, sometimes all the Sri Ramas would merge into one, sometimes Sri Rama would not be seen at all. All the time the Rakshasas were being slaughtered all over.
Sri Rama appeared in all the main directions  and all intermediate directions, Sri Rama was seen on the ground, in the sky, wherever the eye can see Sri Rama could be seen. Firing multitude of arrows Sri Rama decimated the Rakshasa army.
Within seconds, the whole army was finished with a few survivors.

So no matter how much, what or how deep your troubles; Sri Rama can solve them in an instant.

Hanuman, the Kapi Sena and the Devatas in heavens rejoiced on this feat of Sri Rama, this leela of Sri Rama gave them immense joy.
* Note: Leelas of Sri Hari bring immense joy to his devotees and misery for Sri Hari dweshis or asuras.

The demons could not behold Sri Rama just an asura cannot understand that Sri Hari is the internal controller of his senses.

Valmiki Ramayana has one statement I want to clarify.

After this feat, Sri Rama mentions that this feat is achievable by himself and "tryambakasya". I have used the word "tryambakasya" because most translators will translate it to Rudra Devaru.

Tryambaka - Try+ambaka = 3 + mothers(main) or 3 + eyes(alternate)

The main meaning of ambaka is mother; i.e. one having 3 mothers. With this meaning; the person refered to is Sri Rama.
Similarly even if the meaning is taken as eyes, the meaning is Sri Narasimha devaru (see prayer of Prahalad to Sri Narasimha). Because, bimba Sri Narasimha has three eyes, pratibimba Sri Rudra Devaru also has 3 eyes.

One way I feel to interpret this, is Sri Rama is telling that he is no different from Sri LaxmiNarasimha Devaru. Sri LaxmiNarasimha Devaru proved that Sri Hari is present everywhere and destroyed the entire demons headed by hiranyakashipu.
Similarly in this event Sri Rama, showed that he is present everywhere and destroyed the entire demon army.

         

Purandara Dasaru has captured this event in the composition.

alli nODalu rAma illi nODalu rAma |
ellelli nODidaralli shrIrAma ||

You can see Rama here, you can see Rama there |
Wherever the eye can see, you see Sri Rama ||

Full song is present at
http://www.aarshavani.org/mainpage/text/allinodaluramaenglish.html

Another form of interpretation is that since Sri Rama is Vasudev roop of Paramatma.

*****  Vasudeva *******
‘Vasu’ means one who covers everywhere , everything . God Srinivasa covers us like a sheet and protects us from external dangers and calamities . He regulates the entire universe by being outside and inside it . Thus he is vasudev .

Va means one with complete strength. ‘asu’ means one who controls everyone . ‘de ‘ means one who gives everything and ‘va’ again here means one who is present everywhere . Being present everywhere , he controls everyone and gives whatever wished for to those who pray him . Thus Srinivas is vasudev .

Also the Sri Venkateshawara in Tirumala is in Vasudeva roopa (moksha pradayaka roopa)

***** ********** *******

So the lyrics are relevant for the context as well as otherwise.

Carnatic Sangeeta Pitamaha Sri Purandara Dasarige Namon Namaha !

Bharati Ramana Mukhya Prana antargata Sri Krishnaarpnamastu !

Jai Bharateesha,
Hrishikesh